Presseomtaler

Et par eksempler:

Mester i at recitere

Foredraget i Idom Sognegård onsdag aften skulle måske slet ikke kaldes et foredrag, men nærmere en opførelse. I hvert fald reciterede lektor Jens Kristian Lings, Fjaltring, så levende nyere og ældre tekster fra den klassiske danske litteratur, at man næsten følte sig hensat til en teatersal. Blot blev man her ikke distraheret af kostumer og diverse kulisser, men kunne fuldt og helt koncentrere sig om »ordet«.
I dag er det vel nok en sjældenhed, at en person kan recitere så mange digte, fortællinger m.v. ude­n-ad. Men det kunne Jens Kristian Lings lige fra »Guldhornene« af Oehlenschläger over H.C. An­dersens »Flipperne« til Benny Andersens »Smil«. Han mestrede også den jyske dialekt og krydrede recitationerne med små anekdoter – altsammen fra den danske litteratur. 35 deltog, men man kunne godt have undt endnu flere den oplevelse, Idom Foredragsforening gav denne aften.

Dagbladet Holstebro-Struer 10.11.1995

 

En lærerig aften

SKOVLUND. Trods sne og glat føre mødte 30 interesserede op til mødet i forsamlingshuset med lektor Jens Kristian Lings fra Lemvig som taler og fortæller om digterpræsten og dra­matikeren Kaj Munk.
Arrangørerne, Sprogforeningen og den lokale Sydslesvigsk For­ening, var nervøse for, at ingen skulle møde op, og at ej heller taleren kunne nå frem, men der kunne bydes velkommen til en oplagt forsamling. Lige så oplagt var taleren. I ca. to timer – afbrudt af en kort kaffepause – holdt han forsamlingens fulde opmærksomhed.
Det var et oplysende og inspirerende foredrag med titlen: »Kaj Munk. Idealisten i et materiali­stisk samfund«.
Kaj Munks barndom og ungdom blev belyst. Hans første digt som ot­teårig fremsagt, og hans første skuespil som gymnasiast fremhævet. Forskellen mellem den materialistiske verden og den åndelige, ideali­stiske verden blev ridset klart op.
Kaj Munk levede in­tenst i nuet, og for ham betød kristendommen handling. Han havde martyrsindet. En martyr er et menneske, der har et ideal, som det sætter højere end sig selv. Man­ge små episoder af Kaj Munks liv blev draget frem. Hans brev til et menneske, der var ramt af sygdom, med budska­bet: »Lidelse gør nær­værende«, var kendeteg­nende for Kaj Munk.
Han blev en politisk person. Foredragsholde­ren fremhævede Kaj Munks angreb på dik­tatorerne i 1935, 1936 og 1938. Godt nok beun­drede han stærke mænd, men i Kaj Munks skuespil, blev disse stær­ke mænd dræbt.
Ollerup-talen fra 1940 blev draget frem. Den blev efter 1945 af politi­kere brugt til at angribe Kaj Munk med påstand om, at han dengang hav­de sympatier for Hitler. Som grundlag for dette angreb benyttedes et re­ferat af mødet i Svend­borg Avis.
Dette referat havde imidlertid – af frygt for tyske reaktioner – strøget de angreb og den kritik, Kaj Munk under foredraget rettede mod besættelsesmagten og også mod samar­bejdspolitikerne.
– Disse angreb var en uanstændighed, og er det den dag i dag, fast­holdt Jens Kristian Lings.
Taleren fremhævede, at de fleste folk i Dan­mark vidste, at Kaj Munk var blevet dræbt af tyskerne, men mange vidste ikke meget om det, han har skrevet og sagt, og om det han vir­kelig kom til at betyde for Danmark.
I Danmark er Kaj Munk miskendt, sagde Jens Kristian Lings, som samtidig fremhævede den interesse, der er for Kaj Munk bl.a. i Tysk­land og USA. Ved kraf­tigt bifald viste forsam­lingen, at den virkelig har fået noget at tænke på efter at have hørt foredraget.
K. O. Meyer

FLENSBORG AVIS – Tirsdag 3. februar 2004